2021 800hp Yenko Silverado Off-Road Silver Ice Metallic Paint White Stripe with Silver Ice Metallic Rims