2021 800hp Yenko Silverado Off-Road Summit White Yellow Stripe with Black Rims